Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald tussen u en LOUVIK BV (hierna ‘de Partijen’), zijn de hieronder besproken algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’) toepasselijk op alle offertes en prijsopgaven van LOUVIK BV  en op alle met LOUVIK BV  gesloten afspraken inzake de verkoop, te koop aanbieding, bestelling en/of levering van haar diensten en/of producten.

 De toepassing van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door LOUVIK BV  zouden zijn aanvaard. Indien bij uw aanvaarding van een door LOUVIK BV  uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat LOUVIK BV  aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk ongeacht het feit of de voormelde offertes, prijsopgaven en/of afspraken tot stand kwamen na toegang tot en gebruik van de door LOUVIK BV  ontwikkelde en toegankelijk gemaakte website [http://textiel.silhouetteshop.be] (hierna 'de Website') en/of de daarvan deel uitmakende webshop (hierna “de Webshop”) (hierna samen ‘de Toepassingen’).

U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft gebruik te willen maken van de Toepassingen om diensten en/of producten van LOUVIK BV  aan te kopen.

Aangezien de mogelijkheid bestaat dat u beroepsmatig actief bent inzake textiel kan u niet aanzien worden als een consument in het kader van de wetgeving inzake marktpraktijken en inzake E-commerce. Deze Overeenkomst wijkt dan ook uitdrukkelijk af van de bepalingen van Boek VI en van de artikelen XII.6, § 1, 8°; XII.7, § 1; XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.

2. Identiteit van textiel.silhouetteshop.be

textiel.silhouetteshop.be is een partnershop en onderdeel Silhouetteshop (by LouVik). www.silhouetteshop.be

De identificatiegegevens van LOUVIK BV  zijn:

Silhouetteshop. (A division of LouVik BV )
Kouterbosstraat 26
9420 Erpe
België
BTW BE0899.476.743
info@silhouetteshop.be
+32 (0)53 28 06 09

3. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid van andere voorwaarden

LOUVIK BV  behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden door te voeren.Wijzigingen of aanpassingen aan bijzondere en afwijkende afspraken tussen de Partijen zullen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk en door beide Partijen overeengekomen worden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Toepassingen en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt u bovendien ook de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.

4. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Alle offertes en prijsopgaven van LOUVIK BV  op de Toepassingen zijn vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door LOUVIK BV  openbaar gemaakte, verzonden of overhandigde documenten of via haar Toepassingen zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken. Indien een offerte van LOUVIK BV  een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.

De verkoopovereenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat u de prijsofferte en/of overeenkomst heeft aanvaard door het (al dan niet via de Toepassingen) plaatsen van een bestelling en LOUVIK BV  de verkoop per e-mail in een factuur heeft bevestigd. U aanvaardt dat uw (digitale) bestelling gelijk staat aan (i) een handgeschreven ondertekening van de offerte en/of factuur en (ii) een expliciete herbevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Bij het plaatsen van uw bestelling wordt de prijs onmiddellijk op de Toepassingen berekend. Alle op de Toepassing aangeduide prijzen zijn in beginsel in Euro, per stuk en exclusief BTW. LOUVIK BV  behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele invoerfouten op haar Toepassingen te corrigeren. LOUVIK BV  is gebonden door de prijs vermeld op haar Toepassingen na haar schriftelijke aanvaarding van uw bestelling in de factuur. LOUVIK BV  kan ervoor kiezen om u ten laatste voor het uitsturen van een order, op uw verzoek dan wel op haar eigen initiatief, op haar Toepassingen een overzicht te bieden van de prijzen inclusief BTW en de transportkosten, zonder hiertoe echter verplicht te zijn.

De prijzen van LOUVIK BV  opgenomen in de offerte en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van één of meer prijsbepalende factoren waaronder - doch niet beperkt tot - gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten, vrachtprijzen, inkoopprijzen, materiaal- en onderdelenprijzen of wisselkoersen. Wanneer LOUVIK BV  van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.

5. Betalingsvoorwaarden - niet-nakoming

U ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien u LOUVIK BV  vraagt om de facturen (ook) per post over te maken, dan behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Indien u LOUVIK BV  verplicht om een factuur te boeken of aan te melden in een door u aangewezen systeem, dan behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor hiervoor een kost aan u aan te rekenen.

De facturen van LOUVIK BV  zijn  betaalbaar tot 14 dagen na factuurdatum.
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op een door LOUVIK BV  aangeduide bankrekening. (BE79 1431 1092 0833)

Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke.
Bij niet-tijdige betaling heeft LOUVIK BV  automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 8.5 % / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft LOUVIK BV  bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, meer administratieve kost van minimum 15 €, meer de eventuele gerechtelijke kosten of kosten incassobureau.
LOUVIK BV  is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval LOUVIK BV  een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van LOUVIK BV  onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

Bij niet tijdige betaling wordt 1 herinnering vermeerderd met bovenstaande kosten (verwijlintrest 8.5 %)  digitaal en per brief verzonden; deze heeft tevens een betaaltermijn van 14 dagen. Na de vervaldag van deze herinnering, wordt een incassobureau (Intrum Justitia) ingeschakeld.

6. Levering en herroepingsrecht

De door LOUVIK BV  vooropgestelde data voor levering zijn niet bindend maar louter richtinggevend. Een vertraging in levering geeft u geen recht om de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding of intresten te eisen. Bij manifeste vertraging in de levering, dient LOUVIK BV  steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet aan LOUVIK BV  een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Bij de leveringen dient u de leveringsbonnen te aanvaarden. LOUVIK BV  behoudt zich het recht voor om u bij een levering te vragen om de leveringsbon digitaal te ondertekenen, desgevallend op het toestel van de aangestelde van LouVik. U aanvaardt uitdrukkelijk dat een digitale handtekening gelijk staat aan uw geschreven handtekening op een document. De ondertekening van de leveringsbon op het toestel van de vertegenwoordiger van LouVik BV ., impliceert tevens de onvoorwaardelijke aanvaarding van de leveringsbonnen aangebracht op de door de aangestelde van LOUVIK BV  geleverde dozen en/of pakketten.

Bij de levering dient u de geleverde zaken onmiddellijk grondig na te zien. U wordt geacht de producten van LOUVIK BV  in goede staat te hebben ontvangen. Eens de goederen vermeld op de factuur geleverd zijn, draagt u hieromtrent alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

De goederen worden bovendien steeds uitsluitend op uw risico vervoerd. Ook het feit dat het een franco-levering betreft of dat LOUVIK BV  welbepaalde instructies geeft aan de vervoerder, doet hieraan geen afbreuk.

Goederen retourneren kan volgens een vastgestelde procedure en dit voor particuliere en zakelijke klanten verschillend.
U leest deze procedure HIER

LOUVIK BV  heeft het recht de (verdere) levering van haar producten, haar diensten en/of de toegang tot de Webshop te schorsen van zodra zij een door u verschuldigde betaling niet heeft ontvangen. Pas vanaf de datum waarop de betaling later wordt ontvangen, zullen de levering, de diensten respectievelijk de toegang opnieuw worden ter beschikking gesteld. LOUVIK BV  beschikt in dat geval over het recht om een forfaitaire vergoeding van minimum 50 euro van u te vragen voor de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan, onverminderd het recht van LOUVIK BV  om een hogere vergoeding te vorderen indien zij bewijst dat de werkelijke administratieve kosten hoger zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud - toegang

Zolang u de prijs niet volledig heeft voldaan, blijven alle zaken vermeld op de niet-betaalde factuur eigendom van LouVik., zelfs indien deze goederen op enigerlei wijze bewerkt zijn door u, LOUVIK BV  en/of enige derde. Onder "prijs" wordt hier verstaan: de hoofdsom, kosten van vervoer en verpakking, de door u verschuldigde BTW en eventueel andere door u te betalen belastingen of taksen, alsook de intresten en schadevergoedingen door u verschuldigd aan LOUVIK BV  . U zal de eventuele eigenaar van uw bedrijfslokalen evenals elke derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de voormelde zaken, informeren dat deze zaken (nog) eigendom zijn van LouVik. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, bent u slechts gebruiker van de zaken. Niettegenstaande het voorgaande, blijft u in voorkomend geval echter het risico en de aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de zaken vanaf het ogenblik van de levering tot op het ogenblik van de terugname ervan door LouVik BV

Ingeval de nog aan LOUVIK BV  toebehorende goederen het voorwerp zouden uitmaken van een beslag lastens of bij u, dient u LOUVIK BV  onmiddellijk te waarschuwen per aangetekend schrijven en met kopie per fax of per email, met opgave van de identiteit van de beslaglegger. U dient LOUVIK BV  op dezelfde wijze in kennis te stellen van alle aanspraken door derden op de voormelde goederen. In voorkomend geval dient u de beslaglegger of andere derden in kennis te stellen van het exclusieve eigendomsrecht van LouVik. U zal daarbij aan LOUVIK BV  alle kosten vergoeden die zij heeft moeten maken om haar eigendomsrechten op de zaken te beschermen en af te dwingen.

Zodra redelijkerwijze vaststaat dat u de openstaande bedragen niet meer zal (kunnen) betalen, bent u verplicht LOUVIK BV  in de gelegenheid te stellen de zaken die het voorwerp uitmaken van de verkoop uiterlijk binnen [14 kalenderdagen] terug te nemen.

8. Aansprakelijkheid van LouVik BV .

LOUVIK BV  is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met de commercialisatie (m.i.v. de verkoop) en/of de levering van haar diensten en/of producten, en die u en/of uw aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van LouVik,  één van haar aangestelden of leveranciers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van LOUVIK BV  of haar aangestelden. LOUVIK BV  sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de zaken door u, uw aangestelden en/of derden.

Evenzo is LOUVIK BV  in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van LOUVIK BV  of haar aangestelden) contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.

De aansprakelijkheid van LOUVIK BV  voor gebreken in de geleverde zaken is in ieder geval beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de zaak, dan wel de vervanging ervan of van een onderdeel ervan door een product van dezelfde waarde, naar vrije keuze van LouVik. Onder een gebrek wordt verstaan een staat of eigenschap van de zaak waardoor de zaak aan u niet het genot kan verschaffen dat u bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. In elk geval zal het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging (naar keuze van LOUVIK BV  ) van een gebrekkig product, slechts plaatsvinden indien het gebrek zich voordoet in meer dan vijf (5) procent van het aantal gekochte producten, en zal elk product dat werd bewerkt, door u of een derde, niet worden vervangen. In geen geval zullen gebreken in de geleverde zaken aanleiding kunnen geven tot de betaling van enige geldelijke vergoeding door LOUVIK BV  .Gelet op de aard van de door LOUVIK BV geleverde producten en hun productie in grote hoeveelheden, kunnen afwijkingen in afmetingen, tinten, kleuren en afwerking [uitgevoerd op uw verzoek] evenals bewerkingen die door u of door een derde werden doorgevoerd, geenszins als gebrek in een geleverde zaak worden beschouwd. Voormelde afwijkingen en bewerkingen worden door u steeds vanaf hun ontstaan onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk aanvaard.

9. Klachten en mededelingen

Partijen worden geacht domicilie te kiezen op hun respectievelijke statutaire zetel. Alle kennisgevingen tussen Partijen dienen verzonden te worden naar de statutaire zetel van de partijen.

Overeenkomstig artikel 6.2, dient u de zaken bij aflevering onmiddellijk grondig na te zien. Eventuele klachten dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief en per fax of e-mail bij LOUVIK BV te zijn ingediend onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de klacht. Dit geldt zowel ten aanzien van de door LOUVIK BV geleverde zaken als ten aanzien van facturen. De hiervoor vermelde termijn gaat in na de ontvangst van de zaken respectievelijk van de facturen.

Ieder recht waarover u beschikt, vervalt, indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk melding maakte overeenkomstig artikel 9.2 en ook indien u LOUVIK BV niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zo nodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken. Alzo worden de geleverde zaken, in deze gevallen steeds beschouwd als zijnde definitief door u aanvaard en kan geen klacht meer worden aangenomen.

Mogelijke klachten geven u niet het recht de nakoming van uw betalingsverplichtingen jegens LOUVIK BV op te schorten. U heeft daarenboven niet het recht uw contractuele verplichtingen op te schorten, indien u zelf reeds in gebreke bent gebleven om uw eigen verplichtingen na te komen.

10. Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft LOUVIK BV het recht de verkoopovereenkomst(en) zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf of (ii) indien u zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

In dit geval bent u een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd aan LOUVIK BV ten belope van 20% van het totaalbedrag van de bestellingen die voor u in uitvoering waren op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door LOUVIK BV verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die LOUVIK BV moet maken als gevolg van deze beëindiging. Ieder eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor LOUVIK BV  .

11. Varia

LOUVIK BV is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. Ingeval van dergelijke overdracht zal LOUVIK BV u hiervan schriftelijk in kennis stellen. U bent niet gerechtigd uw contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van LOUVIK BV  . Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van LOUVIK BV  , zullen iedere eventuele latere overdrager en u solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst met LOUVIK BV  .

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover LOUVIK BV geen controle heeft, bevrijden LOUVIK BV  , voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat u recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen wordt definitief beslecht via arbitrage, door de Belgische Arbitrage Instelling, volgens haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (tel. 050 32 35 95, fax 050 31 37 34). Deze clausule primeert op elk hiermee strijdig beding.

Eventuele rechterlijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Dendermonde.