Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Verzendkosten en betaling

Verzendkosten en leveringstermijn

De factuur wordt opgemaakt zodra wij uw bevestiging van bestelling hebben ontvangen.

Wij versturen deze vanaf het systeem "Factuursturen" met vermelding van uw orderbevestigingsnummer.
Vanaf dan heeft u twee weken de tijd om de betaling in orde te brengen of u kan nu reeds uw betaling in orde maken door het overschrijven van het correcte bedrag op  BE79 1431 0192 0833 met vermelding van uw ordernummer.

Heeft u gekozen voor deellevering? Dan kan het zijn dat een tweede factuur, eventueel vermeerderd met verzendkosten, wordt opgemaakt als wij de achterstallige artikelen (backorder) van uw levering bij ons ontvangen.
Elke factuur heeft een betaaltermijn van 14 dagen.

Bij niet-tijdige betaling heeft LOUVIK BV  automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 8.5% / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft LOUVIK BV  bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, meer administratieve kost van minimum 15 €, meer de eventuele gerechtelijke kosten of kosten incassobureau.
LOUVIK BV  is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval LOUVIK BV  een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van LOUVIK BV  onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

Bij niet tijdige betaling wordt 1 herinnering vermeerderd met bovenstaande kosten (verwijlintrest 8,5% digitaal en per brief verzonden. Na de vervaldag van deze herinnering ( 15 dagen), wordt een incassobureau (Intrum Justitia) ingeschakeld.